Връщане и замяна на стока

ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

Връщането на стоката означава, че Потребителят упражнява правото си на отказ от сключения договор за онлайн продажба.

 

Условия за упражняване на правото на отказ на Потребителя от сключения договор за онлайн продажба:

- Отказът следва да бъде направен в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от деня на доставката на стоката.

- Потребителят е длъжен да информира Дружеството за своето намерение да се откаже от договора като върне закупената стока или да я замени, като заяви своето решение в писмен вид.

 • за целта Потребителят следва да използва Формуляр за връщане, който Потребителят ще получи в електронен вид на майл посочен от него, след като се свърже с Дружеството;

 • формулярът се попълва от Потребителя и се изпраща на Дружеството заедно с върнатата стока в рамките на посочения по-горе срок.

- Във Формуляра за връщане на стока се посочва банковата сметка и титуляра, по която Дружеството следва да възстанови платената сума.

- Стоката следва да се върне на Дружеството в състоянието, в което е била доставена на Потребителя или на посочено от последния лице; Потребителят отговаря за връщането на стоката в посоченото състояние.

- Адрес за връщане на стоката: град Русе 7012, ул. Мария Лиза 26 за Хибискус Тату ЕООД

- Върната в горепосочения срок стока се приема, само ако са изпълнени едновременно следните условия:

 • стоката е в оригиналната си опаковка;

 • стоката не е употребявана, зацапана или с нарушен вид;

 • приложена е стоковата разписка, с която стоката е получена;

- Разноските по връщането на стоката са за сметка на Потребителя - съгласно чл. 47, ал. 1, т. 9 от Закона за защита на потребителите; изключение: Потребителят не заплаща разноските по връщането в случаите на констатирани и потвърдени от Дружеството явни недостатъци на стоката.

- Възстановяване на сумата се извършва в четиринадесетдневен срок от приемане на Стоката на посочения за връщане адрес, по банковата сметка, посочена от Потребителя във Формуляра за връщане.

За да информира Дружеството за упражняването на правото си на отказ от договора, Потребителят може да използва възможността за комуникация с Дружеството по електронна поща (email). След получаване на подаденото електронно заявление Дружеството без излишно забавяне изпраща на Потребителя email – съобщение, с което потвърждава, че е получило заявката за връщане на стоката. Всички останали изброени по-горе условия се прилагат и в този случай.

2) Замяна

Замяната на стоката означава, че Потребителят не се отказва от сключения договор за онлайн продажба, а желае да върне на Дружеството вече доставена му стока поради констатиран от Потребителя недостатък и да получи идентична на върната стока. Потребителят е длъжен да посочи причините за исканата замяна.

Условия за упражняване на правото на искане извършването на замяна на закупена от онлайн магазина стока:

- Искането за замяна следва да бъде направено в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от деня на доставката на стоката.

- Потребителят е длъжен да информира Дружеството за своето намерение да замени получената стока, като заяви своето решение в писмен вид.

 • за целта Потребителят следва да използва Формуляр за връщане, който Потребителят ще получи в електронен вид на майл посочен от него, след като се свърже с Дружеството;;

 • Формулярът се попълва от Потребителя и се изпраща на Дружеството заедно с върнатата стока в рамките на посочения по-горе срок.

- Разноските по връщането на стоката до Дружеството с цел заменянето й с друга идентична стока, както и разноските по обратната (повторна) доставка на стоката до посочен от Потребителя в поръчката адрес, са за сметка на Потребителя. Потребителят не дължи заплащане на разноските по връщането на стоката до Дружеството с цел заменянето й с друга идентична стока в случаите на констатирани и потвърдени от Дружеството явни недостатъци на стоката.

- При замяна на стока се прилагат съответно правилата за връщане на стока.

- Замяната на стока с идентичен продукт се извършва съгласно условията на обикновена (първоначална) поръчка.

- В случай, че:

 • Дружеството няма в наличност идентичен продукт, с който да бъде заменена върнатата стока, и

 • Потребителят не желае да замени върнатата стока с друга стока,

Дружеството се задължава да възстанови на Потребителя платената от него стойност на стоката в съответствие с правилата по-долу и се освобождава от всякаква друга отговорност.3 Правила, приложими и при връщането, и при замяната на стоки:

- Възстановяването на суми, при наличие на основание за такова, се извършва единствено по банков път, и се извършва в съответствие с разпоредбите, съдържащи се в настоящите Общи условия.

 • До момента на предаване на връщаната/заменяната стока на Дружеството рискът от погиването или повреждането й се носи от Потребителя.

 • Възтановяването на сумата извършва в срок до 14 (четириандесет) работни дни, считано от датата на получаване от Дружеството на стоката заедно с попълнен от Потребителя Формуляр за връщане.

- Върнатата (при упражнено правно на отказ и при искане за замяна) стока се преглежда, чрез отваряне на получената от Потребителя пратка в присъствието на комисия в състав от двама души. Констатациите на комисията относно състоянието на върната стока са обвързващи за страните.